Załącznik do zarządzenia nr 14/2014/2015 Dyrektora
 Powiatowej Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej
                                                                                                                                                                   w Chojnowie  z dnia 30 czerwca 2015r

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W CHOJNOWIE

Na podstawie art. 11, 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18.12.2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w Powiatowej Poradni psychologiczno- pedagogicznej w Chojnowie na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
§ 1
1.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor PPPP w Chojnowie w oparciu o potrzeby wynikające z organizacji pracy poradni.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być przekazana w czasie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

Rozdział II
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 2
1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru
§ 3
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów:
    a) rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
§ 4
1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowej Poradni    
   Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie, a także na stronie www. pppp-chojnow.pl
2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.:
    a) prasie,
    b) biurach pośrednictwa pracy,
c) urzędach pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
   a) nazwę i adres jednostki,
   b) określenie stanowiska urzędniczego,
   c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego   
       stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
   d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, e) wskazanie    
       wymaganych dokumentów,
    f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
    ogłoszeń i stronie www poradni przez 10 dni kalendarzowych

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
§ 5
1.    Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń   
     następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych
     pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
     a) list motywacyjny;
     b) życiorys – curriculum vitae;
     c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje(poświadczone przez
         kandydata za zgodność z oryginałem);
    d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
    e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez
        kandydata za zgodność z oryginałem);
    f) oświadczenie o niekaralności;
    g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
    h) wypełniony kwestionariusz osobowy.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być
    przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne
    stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VI
Wstępna selekcja kandydatów spełniających wymagania formalne
§ 6
1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi   
    przez kandydatów.
3.Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami
    formalnymi określonym w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata   
    do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
§ 7
1.Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i
   wstępnej selekcji, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów,   
   którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2.Lista, o której mowa pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
  zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie
  Informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w   
   zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w
   ogłoszeniu o naborze.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów
§ 8
1.Na wynik selekcji końcowej będzie miała wpływ rozmowa kwalifikacyjna, jednak przed
   rozmową lub w jej trakcie mogą być zastosowane inne narzędzia selekcji – test wiedzy,
   zadanie symulacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna
§ 9
1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i
    weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
    a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie
        powierzonych obowiązków,
    b) posiadaną wiedzę na temat jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o stanowisko,
    c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez   
         kandydata,
    d) cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w
    skali od 0 do 10.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników
§ 10
1.Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata,
    który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
   przedłożyć zaświadczenie o niekaralności jeśli nie było wymagane przy składaniu aplikacji.

Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
§ 11
1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół  zawiera w szczególności:
     a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów
     oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych    
     według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru
§ 12
1.Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie od dnia zakończenia
    procedury naboru.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera:
    a) nazwę i adres jednostki
    b) określenie stanowiska urzędniczego,
    c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
    d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej przez   
    okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
    nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej
    osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy     
     pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 13
1.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną
    dołączone do jego akt osobowych.
2.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  
   zainteresowanych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                                      
  Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie

                                
Chojnów, dnia ...........................
 
OPIS STANOWISKA
 
1. Nazwa stanowiska pracy: …….........………………………………………………………............................

2. Wymiar etatu ....................................................................................................................................................

3. Wykształcenie (charakter i typ szkoły):
...................................................................................................................................................................

4. Wymagany profil (specjalność):
....................................................................................................................................................................

5. Obligatoryjne uprawnienia:
………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………....................

6. Doświadczenie zawodowe (m. in. w innych placówkach oświatowych oraz poza poradnią przy wykonywaniu podobnych czynności):
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................................................................................

8. Predyspozycje osobowościowe:
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................

9. Zakres obowiązków:
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Zakres odpowiedzialności:
……………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………… ….........

11. Inne:
…………………………………………………………………………………………….………..........


 
 
 
                                …....................................................
                                                                                                                   ( pieczątka, podpis dyrektora)

                            
                            


  Załącznik nr 2do do Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie


POWIATOWA PORADNIA PSYCHHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
W CHOJNOWIE
PL. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów
 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
......................................................................................
(nazwa stanowiska )
 
1. Wymagania niezbędne:
1)      ………………………………………………...................................................................................
2)      ………………………………………………..............................................................................
3)      ………………………………………………...................................................................................

2. Wymagania dodatkowe:
1)      ………………………………………………...................................................................................
2)      ……………………………………………….................................................................................
3)      ………………………………………………...................................................................................

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      ……………………………………………….................................................................................
2)      ………………………………………………..................................................................................
3)      ………………………………………………..............................................................................

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje(poświadczone przez
    kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez
    kandydata za zgodność z oryginałem);
6) oświadczenie o niekaralności;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) wypełniony kwestionariusz osobowy.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)"

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Poradni, pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko………………………………………………”
w terminie do dnia …………………. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
    Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pppp.legnica.dolnyslask.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8188564
    Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ((www.bip.pppp.legnica.dolnyslask.pl).), na tablicy informacyjnej w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie oraz na stronie www placówki.
                            
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie
.


Chojnów, dnia .............................................


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
.............................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
    Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się .......... kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.        Imię i nazwisko                Miejsce zamieszkania
  1.    ..........................................................         ......................................................................
  2.    ..........................................................            ......................................................................
  3.    ..........................................................         ......................................................................
  4.    ..........................................................         ......................................................................
  5.    ..........................................................         ......................................................................
 
 
 
                                                                                                            ..............….........................................     
                                         (data, podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)
 


Załącznik Nr 4 do  Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie


Chojnów, dnia ...................................


PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W CHOJNOWIE


.................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

1.    W wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowisko pracy aplikacje przesłało
     ........................, w tym ofert spełniających wymagania formalne ………..………….…....
               (ilość ofert)                                                                                                                                                (ilość ofert)

     
2.    Komisja w składzie:
1)    .....................................................
2)    .....................................................
3)    .....................................................
4)    .....................................................

3.    Po przeprowadzeniu selekcji aplikacji  zgodnie z zarządzeniem Nr ................Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie z dnia ............................. (w tym postępowania konkursowego) wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

Lp.    Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    Ocena merytoryczna  aplikacji    Wynik
rozmowy    Punktacja
Razem
                    
                    
                    
                    
                    

4.    Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić, jakie):
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić, jakie):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6. Uzasadnienie wyboru:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7. Załączniki do protokołu:
    1) kopia ogłoszenia o naborze;
    2) kopie dokumentów kwalifikacyjnych kandydatów;
     3) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół sporządził:    
                            
.........................................................
         (data, imię i nazwisko pracownika)                    
                                    

                                Podpisy członków Komisji:

                                1) .............................................

                                2) .............................................

                                3) .............................................

                                4) .............................................

                                                                                                                


    Zatwierdził:

..........................................
(podpis i pieczęć dyrektora lub osoby upoważnionej)


                                                                                                                              Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
...................................................................................
( nazwa stanowiska pracy)


    Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ........................................... w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie został/a wybrany/a Pan/i  ...........................................................................                                                                                                       (imię i nazwisko)

zamieszkały/a .............................................................................................................
                    ( miejsce zamieszkania)


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


                                                                              ..............................................................
                                                                                                     (data, podpis dyrektora)


Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru na wolne          
                                                                                                                stanowiska urzędnicze PPPP w Chojnowie

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W CHOJNOWIE

...................................................................................
( nazwa stanowiska pracy)


    Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ..............................w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie, nie wyłoniono żadnego kandydata i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.
                                                                                 


Uzasadnienie:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


                                                                              ........................................................
                                                                                                     (data, podpis dyrektora)