Oferta w II sem

Zapraszamy chętnych

Zajęcia odbywają się w Chojnowie

Działalność terapeutyczna – od II semestru

Program terapeutyczny z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

Program kształtujący kompetencje emocjonalno- społeczne, mający na celu „ oswajanie matematyki” dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w nauce matematyki

,,Matematyka wcale nie jest taka zła’’.

 1. I.Cele programu.

Program ,,Matematyka wcale nie jest taka zła ’’ powstał z myślą o uczniach klas IV- VI szkół podstawowych. Ma on charakter zajęć , których podstawowym celem jest wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci, na bazie pozytywnych doświadczeń w relacji z grupą rówieśniczą, nabywanie przez uczniów umiejętności funkcjonowania w grupie,

a przede wszystkim „oswajanie matematyki” – zmniejszanie poczucia lęku, stresu i bezsilności. Program ten ma pomóc dziecku dostrzegać jak najwięcej jego mocnych stron, jego niepowtarzalność i wyjątkowość i uczyć jak wykorzystać mocne strony do pokonywania trudności.

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania mocnych stron, zasobów, zdolności, talentów u siebie jak i u innych
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny
 • Kształtowanie postawy zaangażowania w zwalczanie trudności
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu rozumowania arytmetycznego poprzez gry i zabawy
 • Doskonalenie wiedzy pokonywaniu trudności i radzeniu sobie ze stresem

 1. II.Organizacja zajęć.

Założeniem programu jest praca z grupą uczniów z klasy IV-VI Szkół Podstawowych w Chojnowie Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu, w środy o godz. 14.30, przez pedagoga PPPP w Chojnowie.

 1. III.Metody i formy pracy.

Metody:

 • Praca w kręgu
 • Pantomima
 • Dyskusja, burza mózgu
 • Praca w małych grupach
 • Prace plastyczne
 • Gry i zabawy

Forma pracy: warsztatowo-zespołowa w grupie.

 1. IV.Spodziewane efekty.

Uczeń przede wszystkim:

 • Nabywa umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem i z trudnościami w nauce
 • Zyskuje większą pewność siebie, wzmacnia pozytywne myślenie
 • Nabywa umiejętności z zakresu współżycia w grupie

 1. V.
 • Ankiety dla uczestników po cyklach zajęciach ( 2 razy )
 • Rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, nauczycielami matematyki.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY - Zajęcia odbywają się w Legnicy

Z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz dotyczący profilaktyki zachowań ryzykownych „Polub siebie”

PROGRAM

KSZTAŁTUJĄCY KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

 1. I.Cele i założenia teoretyczne programu.

Cele ogólne zajęć:

ü  Samopoznanie (w sferze osobowościowej i emocjonalnej).

ü  Budowanie pozytywnego obrazu siebie.

ü  Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny.

ü  Przeciwdziałanie skłonności do izolacji.

ü  Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi.

ü  Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych.

ü  Kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności.

ü  Nauka otwartości na innych.

ü  Rozwijanie umiejętności efektywnego i bardziej świadomego komunikowania

            się z otoczeniem.

ü  Kształtowanie umiejętności eliminowania przeszkód i trudności komunikacyjnych.

ü  Rozwijanie umiejętności tworzenia przekazu i informacji zwrotnej.

ü  Zdobycie wiedzy na temat barier w komunikacji oraz praktycznych metod ich rozpoznawania i eliminowania.

ü  Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb.

ü  Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji.

ü  Kształtowanie zachowań asertywnych i empatycznych.

ü  Rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

Cele szczegółowe zajęć:

ü  Rozwojowe

 • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
 • zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą,
 • zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie, intymności,
 • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
 • budowanie poczucia wspólnoty grupowej.

ü  Edukacyjne

 • zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,
 • uczenie różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji,
 • zdobycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych.

ü  Terapeutyczne

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.
 1. II.Metody i sposoby realizacji

            Zajęcia polegają na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą w stosunku do zachowań dziecka mającego trudności w relacjach interpersonalnych.

Metody pracy:

ü  rundki,

ü  wywiad,

ü  burza mózgów,

ü  praca w małych grupach,

ü  rysowanie, malowanie,

ü  bajka terapeutyczna,

ü  scenki rodzajowe,

ü  seria zdań niedokończonych,

ü  gry i zabawy, inscenizacje

ü  ćwiczenia relaksacyjne

ü  zabawy ruchowe.

 1. III.Czas trwania zajęć, wiek uczestników.

Wiek dzieci - 12-13 lat

Płeć – dziewczynki i chłopcy

Liczba osób w grupie – maksymalnie 8 osób

Liczba spotkań – 11

Czas trwania poszczególnych zajęć – 2 godziny

 1. IV.Zamierzone osiągnięte efekty.

ü  wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci, wiary w siebie, w swoje możliwości „zaistnienie” na forum klasy,

ü  prawidłowe formułowanie komunikatów np. bez agresji,

ü  prace dzieci,

ü  materiał uzyskany z przeprowadzonych zajęć grupy (podsumowanie, wnioski z zajęć diagnostycznych, charakterystyki uczniów i ich postępów),

ü  wyniki badań ankiety przeprowadzonej wśród rodziców.

 1. V.Tematyka zajęć.

Tematyka zajęć obejmuje:

 1. Zajęcia integrujące grupę (2 spotkań).

ü  Poznanie się wzajemne, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania
i otwartości.

ü  Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej siły i słabości.

ü  Wzmacnianie samodzielności i indywidualności.

 1. Emocje i uczucia (4 spotkania).

ü  Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć.

ü  Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji.

ü  Umiejętność relaksacji.

 1. Konflikty i umiejętność radzenia sobie z nimi (4 spotkań).

ü  Zdobycie umiejętności negocjowania i konstruktywnego porozumiewania się.

ü  Zdobycie wiedzy na temat barier komunikacyjnych.

ü  Zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Zamknięcie pracy z grupą (1 spotkanie).

ü  Spotkanie podsumowujące pracę grupy.

ü  Zakończenie zajęć.