KONCEPCJA PRACY

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJW CHOJNOWIE

na lata 2013-2017

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

Aktualne przepisy prawa oświatowego:

 • USTAWĘ z dnia 7 września 1991r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. Nr 173. poz. 1072.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego2013. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Z 2013, nr 5, poz. 199.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.
 1. Zadania statutowe placówki.
 2. Potrzeby środowiska lokalnego.
 3. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
 4. Bazę lokalową.
 5. Kierunki rozwoju Poradni w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • dokładne i rzetelne prowadzenie diagnozy specjalistycznej (–pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz z zakresu doradztwa zawodowego), w tym domowe wizyty diagnostyczne
 • wydawanie opinii po przeprowadzonych badaniach zgodnie z wykazem opinii i ustawą o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwju
 • kwalifikowanie do różnych form pomocy zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii
 • wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-

Pedagogicznych w tym specjalistycznych.

 1. Objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 2. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • indywidualna i grupowa terapia dla dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych
 • potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin :
 • prowadzenie grup wsparcia dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-
 • wegetatywnymi, dzieci z zaburzeniami adaptacyjno – społecznymi, oraz dla ich rodziców
 • prowadzenie działań mediacyjnych między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami); udział psychologów w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
 • prowadzenie działań interwencyjnych oraz terapii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w sytuacji kryzysowej
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci, rodziców zgodnie z potrzebami i propozycjami w ofercie, w tym zajęć integracyjnych, profilaktyczno- wychowawczych i edukacyjnych.
 • udzielanie porad indywidualnych i konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom (bez badań) dotyczących trudności wychowawczych, trudnościami w nauce w tym specyficznych typu dyslektycznego, problemów okresu dojrzewania, chorób przewlekłych i dysfunkcji rozwojowych, planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • prowadzenie wykładów i prelekcji dla młodzieży i rodziców zgodnie z potrzebami szkół i placówek

a) udzielanie bezpośredniej pomocy nauczycielom, wychowawcom w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
 • edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, szkolenia dla nauczycieli dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • realizacja na terenie szkół programów i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych,
 • socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dotyczących:
  • profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, wagarów
  • integracji zespołów klasowych
  • przemocy i agresji
  • zachowań asertywnych
  • radzenia sobie ze stresem
  • ćwiczenia umiejętności społecznych;

b) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznegowśród dzieci i młodzieży,

rodziców i nauczycieli

 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej
  • przesiewowe badania mowy
  • pomoc psychologiczna dla osób z problemem nowotworowym,
  • z zakresu HIV-AIDS
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w tematach dotyczących ochrony zdrowia
 • psychicznego,w tym anoreksji, bulimii, zaburzeń zachowania
 • konsultacje indywidualnych programów pracy z dzieckiem (zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, profilaktycznych, wychowawczych i z zakresu orientacji zawodowej)
 • prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach (konsultacje, poradnictwo).
 1. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 2. II.Kierunki rozwoju Poradni w zakresie organizacji pracy w placówce
 3. Promocja Poradni w środowisku lokalnym:
  1. III.

a) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

wychowawców grup wychowawczych:

 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli mającej na celu lepsze rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb osób korzystających z pomocy poradni
 • udział chętnych szkól w projekcie konkursowym „Szkoła na miarę czasów”
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania
 • udział w konferencjach problemowych lokalnych i ogólnopolskich.
 • pogłębianie wiedzy specjalistycznej poprzez śledzenie rekomendowanych stron internetowych.
 • wymiana doświadczeń, literatury fachowej z innymi pracownikami.

1.Podnoszenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i zasobami trwałymi:

a) rozwój kompetencji zawodowych pracowników;

 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej i
 • poszczególnych pracowników.
 • wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników Poradni poprzez organizowanie szkoleń na
 • terenie Poradni, dofinansowywanie indywidualnych szkoleń, rekomendację ofert szkoleniowych. Aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 • stwarzanie warunków pracownikom do dzielenia się pomysłami na rozwój placówki i
 • wprowadzania projektów zmian.
 • wykorzystywanie wsparcia merytorycznego doradców WODN, wizytatorów kuratorium
 • oświaty, ekspertów.

b) utrzymanie wysokiego poziomu kultury i profesjonalizmu placówki:

 • przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Etycznego Pracownika Poradni, a przez

     terapeutów Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego

     Psychoterapeuty.

 • wypracowanie sposobów właściwej komunikacji (przepływu informacji) między Dyrektorem, pracownikami poradni oraz klientami przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Monitorowanie poziomu komunikacji
 • nastawienie na pracę zespołową. Pracownicy pedagogiczni realizują cele i zadania pracując zespołowo. Taka organizacja sprzyja opracowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się wiedzą z mniej doświadczonymi pracownikami, wymianie doświadczeń, superwizowaniu problemów. Praca zespołów pozwala zajmować się kompleksowo dzieckiem, a nie pojedynczym problemem.
 • wykorzystywanie wiedzy i zdobytych umiejętności przez pracowników na rzecz rozwoju Poradni.
 • monitorowanie efektywności prowadzonych działań.

c) rozwijanie sprawności organizacyjnej:

 • zapewnienie pracownikom i klientom placówki warunków zgodnych z wymogami
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP i z zakresu udzielania pierwszej pomocy).
 • stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (szkolenie pracowników w w/w zakresie).
 • udoskonalanie systemu obiegu informacji i dokumentacji, aktualizowanie regulaminów wewnętrznych w miarę potrzeb.
 • gruntowne szkolenie nowych pracowników dotyczące zasad funkcjonowania placówki, obiegu dokumentacji, aktualnych przepisów prawa oświatowego, przekazanie na wstępie pracy pracownikowi kompendium wiedzy.

d) poprawianie bazy lokalowej i doposażenie gabinetów w pomoce terapeutyczne oraz testy diagnostyczne:

 • modernizowanie dotychczasowych gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych oraz
 • dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych. Realizacja tych zamierzeń uzależniona będzie od możliwości finansowych placówki i zmiany siedziby placówki
 • systematycznie i w miarę potrzeb doposażenie gabinetów w pomoce diagnostyczne, terapeutyczne, dydaktyczne oraz literaturę fachową.
 • modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno-biurowego.
 • kreowanie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska).
 • informowanie rodziców (podczas spotkań ) o ofercie Poradni z wykorzystaniem folderów i ulotek.
 • opracowanie i rozwijanie strony internetowej Poradni.
 • wypracowanie nowych form promujących działania Poradni.

3. Integracja placówek działających na rzecz dziecka i rodziny:

 • zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez wymianę informacji między powyższymi placówkami dotyczących wzajemnej oferty usług, współdziałanie w udzielaniu pomocy poszczególnym wspólnym klientom, zapraszanie specjalistów i przedstawicieli placówek na spotkania problemowe Forum Pedagogów,
 • stworzenie bazy danych placówek świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny, informowanie klientów o możliwościach uzyskania wsparcia w innych instytucjach publicznych i niepublicznych z terenu działania Poradni oraz całego Starostwa.
 • koncepcja pracy będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana corocznie lub w razie potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji pracy.
 • Przedstawione w opracowanym dokumencie działania mają wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże prowadzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia ze strony Starostwa Powiatu Legnickiego oraz możliwości finansowych placówki.

Koncepcję pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.09.2013 r.