Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników.

 Informujemy:

diagnozowanie uczniów odbywa się wyłącznie na prośbę rodziców, opiekunów prawnych (wniosek rodzica, opiekuna prawnego),

 • badania przesiewowe pedagogiczne uczniów z klas O (p. Danuta Rabiej)
 • badania gotowości szkolnej (p. Danuta Rabiej, p. Elżbieta Chlebosz, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska , p. Dominika Podsiadło)
 • badania pod kątem trudności w nauce i specyficznych trudności w nauce – dysortografia, dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia (p. Elżbieta Chlebosz, p. Judyta Żołubak, p. Marta Kozaryn, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska, p. Dominka Podsiadło)
 • badania pod kątem trudności z matematyki (p. Judyta Żołubak)
 • badania pod kątem trudności wychowawczych i emocjonalnych (p. Anna Sobańska (w zastępstwie za p. Wioletę Czyżewską-Miszczak, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska)
 • badania pod kątem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (p. Anna Sobańska (w zastępstwie za p. Wioletę Czyżewska-Miszczak), p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska)
 • badania pod kątem orzecznictwa (p. Danuta Rabiej, p. Elżbieta Chlebosz, p. Anna Sobańska /p. Wioleta Czyżewska-Miszczak, p. Judyta Żołubak, p. Marta Kozaryn, p. Kinga Kozakowska-Rusin, p. Dominika Podsiadło, p. Danuta Matuszewska).

Odpowiedzialna za dokumentację orzeczniczą jest p. Judyta Żołubak.

 • szkoła, przedszkole otrzymuje opinię wyłącznie za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego,
 • uczeń w gimnazjum poddany badaniu po raz pierwszy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się zostanie zdiagnozowany na wniosek rady pedagogicznej szkoły i rodzica.

 

Na terenie Poradni prowadzone będą zajęcia z zakresu:

 • terapii pedagogicznej - prowadzące: pedagog, Elżbieta Prociów–Mikołajczak, Danuta Rabiej, Judyta Żołubak

Zajęcia przeznaczone dla dzieci/ uczniów z problemami edukacyjnymi w tym wymagających stymulacji zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych i usprawniania procesów pisania, czytania i liczenia – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.

 • terapii psychologicznej - prowadzący psycholog p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska, wsparcia psychologicznego - prowadzący psycholog Dominika Podsiadło.

 • psychoterapii indywidualnej i rodzinnej prowadzący pedagog Jadwiga Orzechowska.

 • terapii logopedycznejprowadząca logopeda Danuta Matuszewska.

 • terapii ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne - prowadząca pedagog Elżbieta Prociów-Mikołajczak.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i z klas młodszych z nadpobudliwościąpsychoruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi.

 • stymulacji polisensorycznej dzieci/ uczniów niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata, prowadząca pedagog- Helena Rasała.

Zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innyminiepełnosprawnościami.

 • integracji sensorycznej (zajęcia odbywać się będą od II semestru) prowadzący: pedagog Elżbieta Chlebosz.
 • socjoterapii:

Nabór do grup do końca września.

-grupa I prowadzący: psycholog Dominika Podsiadło i pedagog Elżbieta Chlebosz, (grupa „Orbitki” kl. I-III SP zajęcia dla dziewczynek i chłopców z nadpobudliwością).

-grupa II prowadzący: pedagog Anna Sobańska (w zastępstwie za p.Wioletę Czyżewska-Miszczak ) i pedagog Judyta Żołubak, (grupa kl. IV- VI SP zajęcia dla dziewczynek nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z komunikacją w relacjach rówieśniczych, przeciwko wykluczeniu społecznemu).

-grupa III prowadzący: psycholog Kinga Kozakowska-Rusin (grupa „Odnajdźmy siebie” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mających trudności w kompetencjach społecznych i osobistych).

 • wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych – sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów odpowiedzialni: pedagog: Anna Sobańska i Elżbieta Chlebosz.

 

 

Tematyka spotkań pedagogów

 1. Spotkanie organizacyjne- „Zasady współpracy poradnia – szkoła/przedszkole” (28.09.2016r)
 2. „Rozpoznawanie i przezwyciężanie trudności adaptacyjnych uczniów (26.10.2016)
 3. „Zaburzenia odżywiania” (23.11.201)
 4. „Konflikty grupowe – rozpoznawanie i rozwiązywanie (14.12.2016 )
 5. „Praca z rodziną w ujęciu systemowym” c.d. (22.03.2017 r.).
 6. „Autoagresja” (26.04.2017 r.).
 7. „Zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom” (17.05.2017 r.)

Spotkania będą się odbywały o godzinie 12.00 na terenie poradni.

 

 • Akademii dla rodzicówwarsztaty umiejętności wychowawczych będą odbywać się cykliczne na terenie poradni po zawiązaniu się grupy. Odpowiedzialny: pedagog Jadwiga Orzechowska.

 • Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka – zespołu tworzą: pedagog Helena Rasała (przewodnicząca), logopeda Danuta Matuszewska, pedagog Danuta Rabiej, pedagog Elżbieta Chlebosz, psycholog Marta Kozaryn.

Zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.

 

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 76 8188564 oraz na naszej stronie internetowej www.pppp-chojnow.pl

Diagnozy odbywają się na terenie poradni w Chojnowie, gabinetów psychopedagogicznych w Legnicy, a także w uzasadnionych przypadkach w placówkach lub domu rodzinnym dziecka.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z w/w form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.