Jak pomóc dziecku w nauce?

         Dziecku w wieku przedszkolnym możemy pomóc w przyszłym zdobywaniu umiejętności szkolnych poprzez pozwalanie mu na takie formy aktywności jak: rysowanie, malowanie farbami (ulubione przez większość dzieci), wycinanie nożyczkami różnych form z papieru, lepienie figur z plasteliny. Warto z dzieckiem rozmawiać, odpowiadać na jego (lub jej) niezliczone pytania, jak również razem śpiewać i bawić się. Warto pozwalać na spontaniczne lub zorganizaowane sposoby aktywności ruchowej. Dziecko w młodszym wieku szkolnym, oprócz wyżej zaproponowanych sposobów pomocy, będzie potrzebowało wdrożenia do stałego planu zajęć. W stałym planie zajęć powinno być miejsce na: wczesne zasypianie, wstawanie o stałej porze, czynności higieniczne, ubieranie się, spokojne wyjście do szkoły. Po przyjściu ze szkoły konieczny jest odpoczynek-najlepiej na świeżym powietrzu, w ruchu. Wypoczęte dziecko chętniej przystąpi do odrabiania zadań domowych.

Jak pomagać w odrabianiu pisemnych zadań domowych?      

         Po pierwsze-zachęcamy dziecko do samodzielnego wykonywania zadań. Nawet krzywo, ale samodzielnie napisane litery mają większą wartość niż pismo rodzicielskie w jego zeszycie. Również z pozoru ,,niezgrabne” dziecięce rysunki przedstawiają większą wartość niż ,,dorosłe” dzieła.

Jak pomóc w nabywaniu umiejętności czytania?

            Po pierwsze sprawdzamy, czy dziecko zna wszystkie litery i dwuznaki. Jeżeli tak, to zachęcamy dziecko do ćwiczeń czytania zaczynając od: głoskowania z syntezą, następnie sylabizowania(również z syntezą),w końcu do odczytywania wyrazów w całości. Cenną pomocą w czytaniu długich tekstów jest czytanie z podziałem na role. O ile pomoc udzielona w domu okaże się niewystarczająca, należałoby po rozmowie z nauczycielem zapewnić dziecku miejsce w zespole korekcyjno-kompensacyjnym.

Jak pomagać starszym uczniom ?

         Uczniom starszym pomagamy w zależności od potrzeb. Są dzieci ,które doskonale radzą sobie z przyswajaniem wiadomości szkolnych. W takim przypadku można poprzestać na zachęcaniu ich do rozwoju poprzez udział w kołach zainteresowań na terenie szkoły lub poza szkołą. Nie należy jednak przesadzać z ilością zajęć pozalekcyjnych, aby nie doszło do przemęczenia ucznia. Natomiast dzieciom mającym kłopoty z przyswajaniem materiału szkolnego, należałoby w miarę swoich możliwości pomóc w domu lub zachęcić do udziału w szkolnych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. W razie braku poprawy, zarówno uczniom młodszym, jak i starszym można zaproponować -na pisemny wniosek rodziców-przeprowadzenie odpowiednich badań w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie

 

Pedagog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak