Opinię wydaje się po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o przebadanie i wydanie opinii ?

    Wniosek o przebadanie i wydanie opinii może ubiegać się:

 • rodzic dziecka lub opiekun prawny,
 • uczeń pełnoletni (tzn. ukończył 18 lat).

 

Jak wygląda wniosek i gdzie go znaleźć ?

    Druki wniosku o przebadanie dziecka i wydanie opinii znajduje się na stronie internetowej naszej placówki lub w siedzibie poradni (sekretariat). Składa się go w trakcie wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.

 

Jakie informacje zawiera wniosek ? 

   Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, do jakiej szkoły uczęszcza) oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii (cel badania).

 

Jaka dokumentacja jest dołączona do wniosku  ?

    Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek (wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich). Do wniosku można dołączyć opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki. Opinię taką może wydać nauczyciel, wychowawca grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

Co powinna zawierać opinia ?

    Wzór opinii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. poz. 199 z 2013r.). Opinia zawiera następujące elementy: 

 • oznaczenie poradni wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
 • podpis dyrektora poradni.

 

Czas na wydanie opinii ?

    Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Kto może odbierać opinię ?

   Opinię zostaje wydana wnioskodawcy. Do odbioru osobiście w sekretariacie Poradni lub wysyłana listownie na wskazany adres.

 

Jakie są rodzaje opinii ?

Poradnia wydaje opinię w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie: 

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia Gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli Gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły Gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły Gimnazjum, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.