PROCEDURY  WYDAWANIA ORZECZEŃ PRZEZ ZESPÓL ORZEKAJĄCY
w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie


Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest wskazanie nauczycielom i pracownikom sekretariatu zasad wydawania orzeczeń przez zespól orzekający.

Zakres procedury. Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych oraz pracowników sekretariatu w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Algorytm postępowania.

1.    Zespół Orzekający Powiatowej  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnowie wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu legnickiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu legnickiego.

2.    Zespół wydaje :orzeczenia o potrzebie :
- kształcenia specjalnego,
- nauczania indywidualnego,
- rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
- zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
- oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3.    Orzeczenia  dla dzieci/ młodzieży niesłyszących lub słabo słyszących, niewidzących lub słabo widzących oraz z autyzmem i zespołem Aspergera  wydaje specjalistyczna poradnia wyznaczona przez Kuratora Oświaty, którą jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Legnicy mieszcząca się  przy ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00

4.    Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

5.     Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia  lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania  orzeczenia lub opinii dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz informuje o możliwym innym sposobie załatwienia sprawy.

6.    Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy (rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń)  wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
-  zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia (w przypadku kształcenia  
specjalnego z określeniem rodzaju niepełnosprawności) i inną dokumentację medyczną,
- wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych ewentualnie logopedycznych (wystarczy podać  numer opinii lub datę badania) jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić  z wnioskiem o przeprowadzenie badań  psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych (jeśli występuje zaburzenie mowy).
7.    Jeśli wnioskodawca nie dołączył do wniosku w/w dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określnym terminie, nie krótszym niż 14 dni.

8.    Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny (uzasadnienia) wydania orzeczenia.

9.    Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.

10.    Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

11.    W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie lub opinię w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie) lub zostanie przesłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.


    Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.


    Procedera  przedstawiona i przyjęta do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu15.01.2014r.