PROCEDURY WYDAWANIA ORZECZEŃ PRZEZ ZESPÓL ORZEKAJĄCY

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie


Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest wskazanie nauczycielom i pracownikom sekretariatu zasad wydawania orzeczeń przez zespól orzekający.

Zakres procedury.

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych oraz pracowników sekretariatu w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.


Algorytm postępowania.

1. Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Chojnowie wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu legnickiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu legnickiego.

2. Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie :

- kształcenia specjalnego,

- nauczania indywidualnego,

- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

- zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Orzeczenia dla dzieci/ młodzieży niesłyszących lub słabo słyszących, niewidzących lub słabo widzących oraz z autyzmem i zespołem Aspergera wydaje specjalistyczna poradnia wyznaczona przez Kuratora Oświaty, którą jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy - tel. 76 854 68 43


4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.


5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii przewodniczący zespołu zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz informuje o możliwym innym sposobie załatwienia sprawy.


6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy (rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń) wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia (w przypadku
kształcenia specjalnego z określeniem rodzaju niepełnosprawności) i
dokumentację medyczną,

- wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych ewentualnie logopedycznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania) jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych (jeśli występuje zaburzenie mowy).

7. Jeśli wnioskodawca nie dołączył do wniosku w/w dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określnym terminie, nie krótszym niż 14 dni.


8. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny (uzasadnienia) wydania orzeczenia.


9. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących, w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej
i wychowawczej ucznia, informując o tym wnioskodawcę.


10. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.


11. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii na adres wskazany we wniosku lub w poradni- w 1 egzemplarzu.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.