RYS HISTORYCZNY

            Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 czerwca 1973r. Kurator Oświaty i Wychowania w Legnicy z dniem 1 stycznia 1981 powołał Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Chojnowie. Poradnia pod względem administracyjno-gospodarczym podlegała Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Chojnowie, a pod względem merytorycznym dyrektorowi Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Legnicy.

            Można wyróżnić dwa okresy rozwoju placówki. Pierwszy są to lata od 1981r. do 1993r. i jest to czas tworzenia i organizacji placówki oraz szerzenie wiedzy psychopedagogicznej wśród rodziców, nauczycieli i młodzieży. Drugi okres to od roku 1993 do chwili obecnej.

            Początki organizacji pracy poradni, a był to rok 1977 były bardzo trudne. Placówka dysponowała jednym pomieszczeniem, w którym był zatrudniony jeden pracownik, pedagog, a jego praca ograniczała się jedynie do selekcji uczniów do szkół specjalnych, ustalania lateraliacji, wydawania zaleceń do pracy z dziećmi z mikrodeficytami. W 1978r. Zatrudniony był drugi pedagog i psycholog na pół etatu i jeden logopeda. We wrześniu 1979r. do pracy w filii przystąpiło już czterech pracowników, trzech na pełnym i jeden na pół etatu. Poradnia otrzymała nową siedzibę składającą się z trzech pomieszczeń na gabinety do badań diagnostycznych.

            W  1981r, zakończono cykl tworzenia placówki. Uzyskano trzy dodatkowe pomieszczenia i w maju przystąpiono do ich zagospodarowania na: gabinet zawodoznawczy – zamówiono aparatury do badań psychotechnicznych, sekretariat, gabinet logopedyczny.
            Praca Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Chojnowie w 1982r. nastawiona była głównie na popularyzację działań statutowych oraz szerzenie wiedzy psychopedagogicznej wśród rodziców, nauczycieli i młodzieży. Podstawowym zadaniem poradni było prowadzenie działalności w zakresie:

 • poradnictwa wychowawczego,
 • poradnictwa zawodowego
 • orientacji szkolnej,
 • orientacji zawodowej.

            Ponadto Poradnia współdziałała ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, administracją szkolną oraz placówkami służby zdrowia
opieki społecznej, komisjami d/s rekrutacji do szkół średnich i zasadniczych szkół zawodowych, a także z innymi instytucjami zainteresowanymi poradnictwem wychowawczym i zawodowym dla dzieci i młodzieży.
 

            Decyzją nr 257 z dnia 31 sierpnia 1993r. Kuratora Oświaty w Legnicy Rejonowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przekształcona zostaje w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i z dniem 1 września 1993r. zmieniono tylko nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a rejon działania obejmował nadal: miasto Chojnów, gminę Chojnów, miasto i gminę Chocianów, gminę Gromadkę, miejscowości: Tomaszów, Szczytnica, Brochocin.

            W roku 1999 na podstawie art.42 ust.1 oraz art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty oraz uchwały Rady Powiatu w Legnicy z dnia 30 kwietnia 1999r.
w statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie wprowadzono ponownie zmianę w nazwie placówki na Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a swój rejon działania poradnia objęła Powiat Legnicki:

 • Miasto i Gminy Chojnów,
 • Gminy Prochowice,
 • Gminy Kunice,
 • Gminy Krotoszyce,
 • Gminy Ruja,
 • Gminy Legnickie Pole,
 • Gmina Miłkowice.

            A tym samym zmienił się organ prowadzący na Starostwo Powiatowe w Legnicy, a nadzór pedagogiczny nadal sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. Ze względu na rozległość terenu i znaczne oddalenie niektórych gmin od Chojnowa w 1999 r. Utworzono na terenie Starostwa Powiatowego w Legnicy gabinety psychopedagogiczne, aby ułatwić klientom poradni korzystanie z jej usług. Pracownicy merytoryczni, w zależności od zgłaszanych potrzeb, prowadzą tam działalność statutową. Dużym ułatwieniem pracy i wyjazdów w teren jest posiadanie samochodu służbowego i etatu kierowcy. Dzięki temu możliwe są wyjazdy nie tylko do gabinetów psychopedagogicznych, ale również do szkół
i placówek, a także do miejsca zamieszkania dziecka.

            Poradnia nadal jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Statutowym celem pracy poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na przestrzeni lat pracy poradni i wprowadzona reforma systemu oświaty spowodowały, że zwiększyła się rola i znaczenie w środowisku społecznym, a tym samym zadania jakie realizowała:

 • W zakresie diagnozy: prowadzenie badań.
 • W zakresie konsultacji: pomoc rodzicom, szkołom.
 • W zakresie terapii: prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej.
 • W zakresie doradztwa.
 • W zakresie profilaktyki: trudności wychowawczych, zaburzeń rozwojowych.