Rozwój intelektualny -

Rozwój psychoruchowy – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), rozwijających się harmonijnie.

Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), np. niektóre sfery rozwijają się w przeciętnym - średnim tempie, podczas gdy inne rozwijają się z opóźnieniem lub przyspieszeniem.

Rozwój psychoruchowy zaburzony – zakłócenia rozwoju ze względu na tempo (rozwój opóźniony lub przyspieszony), rytm rozwoju (częściowo opóźniony lub/i przyspieszony) oraz dynamikę (rozwój nierównomierny w kolejnych okresach życia, o różnym tempie).

Analiza i synteza: Analiza - jest to ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe, Synteza - jest to ogół czynności dokonywania scalania poszczególnych elementów w całość.

Fonologiczna analiza głoskowa/fonemowa – jest to umiejętność rozkładania, dzielenia słów na głoski.

Fonologiczna synteza głoskowa/fonemowa – jest to umiejętność rozkładania,  dzielenia słów na głoski.

       Słuch fonemowy -

      Pamięć fonologiczna -

      Tempo czytania głośnego -

      Tempo i poprawność dekodowania -

Percepcja wzrokowa - analiza i synteza wzrokowa, postrzeganie i różnicowanie kształtów, spostrzeganie położenia przestrzennego elementów. Dzieci mają trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu przedmiotów na ilustracjach, w rozumieniu treści przedstawionych graficznie, opisują ilustrację w sposób ubogi, rozpoznają małą liczbę szczegółów, wykonane przez nie rysunki są ubogie i prymitywne.

Koordynacja, integracja wzrokowo-ruchowa – współdziałanie jednocześnie funkcji wzrokowych oraz ruchowych, współpraca oka i ręki.

Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowe współdziałanie funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych) w czynności czytania i pisania.

Sprawność manualna obniżona (sprawność ruchowa ręki) – inaczej opóźnienie, lub też nieprawidłowy rozwój motoryki rąk, objawiający się małą precyzją drobnych ruchów.

Orientacja przestrzenna – orientacja zarówno w lewej i prawej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni: w lewo, w prawo, wyżej, niżej, w przód, w tył.

Dostosowanie wymagań – egzekwowanie wiedzy i umiejętności przez nauczyciela, które muszą uwzględniać jego możliwości i ograniczenia dziecka, a więc słabe oraz mocne strony rozwoju dziecka.

Ryzyko dysleksji – jest to obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które mogą wskazywać na wystąpienie dysleksji rozwojowej.

       Ortograficzna poprawność zapisu -

Specyficzne błędy – błędy typowe, charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej, będące jej symptomami.

Terapia pedagogiczna – specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – przeznaczone są dla uczniów mniej zdolnych, zaniedbanych środowiskowo i dydaktycznie.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zwykle prowadzone w szkole przez nauczyciela terapeutę, a bazujące na usprawnianiu funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganiu funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.