STATUT

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W CHOJNOWIE

(wprowadzony Uchwałą nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 04.09.2014r.).

Opracowany na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7.09.1991r. System oświaty – Dz .U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ( z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357 ze
 3. Ustawy Kodeks Pracy z 26 czerwca 1976 roku (Dz. U. z 1976 r. z 1976 r., Nr 24, poz. 141 ze zmianami)
 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. nr 157 poz.1241)
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 29 poz. 199)
 6. Rozporządzenia MEN i S z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późń. zm.)
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradnia psychologiczno- pedagogicznej , w tym specjalistycznej (Dz. U z 2010 Nr 228 poz. 1492)
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)
 9. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168 z 2009 r. poz. 1324, zm.
 10. Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U.z 2008 r., Nr 173, poz. 1072).
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 poz.1257),
 12. Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( 2008 r. Nr 175 poz.1096)
 13. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz.562 z pózn. Zm)
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)
 15. Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

Spis treści

Rozdział I  Postanowienia ogólne

Rozdział II  Cele i zadania poradni

Rozdział III  Organy poradni i ich kompetencje

Rozdział IV  Pracownicy poradni

Rozdział V   Organizacja pracy poradni

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

      Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną w Chojnowie jest placówka publiczna działająca w ramach systemu oświaty, udzielająca specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży, gdy zagrożony jest rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielająca rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 2

Siedziba Poradni: 59- 225 Chojnów, ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2

Poradnia używapieczęci:

POWIATOWA PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2, Tel/fax 8188-564

59-225 Chojnów

Regon 001012590, NIP 691-21-82-620

Poradnia posiada gabinety psychopedagogiczne mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1.

§ 3

     Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Legnicki.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 4

    Rejon działań PPPP obejmuje powiat legnicki ziemski.

§ 5

   Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom  nieuczęszczającym do placówek oświatowych, zamieszkałym na terenie działania Poradni.

     Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne

§ 6

    Zmiany w statucie wnosi się uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek:

  1. dyrektora,
  2. rady pedagogicznej,
  3. organu nadzorującego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 7

       Celem poradni wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się dzieciom i młodzieży poprzez udzielanie dzieciom, młodzieży ich rodzicom, opiekunom nauczycielom wychowawcom pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej,

§ 8

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawcza i edukacyjna funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkolo, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9

     Poradnia podejmuje działania dotyczące indywidualnych klientów na wniosek  pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów.

     Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie:
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną; indywidualną i grupowa;
 •  grupy wsparcia;
 •  prowadzenie mediacji;
 •  interwencję kryzysową;
 •  warsztaty;
 •  porady i konsultacje;
 •  wykłady i prelekcje;
 •  działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 10

       Poradnia organizuje współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom

§ 11

      Realizowane przez poradnię zadania polegają na :

 1. diagnozowaniu dzieci i młodzież w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązanie tego problemu
 2. udzielaniu wsparcia i dzieciom i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej
 3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiazywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
 4. udzielaniu nauczycielom wychowawcom pomocy w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się u uczniów kl. I-III szkoły podstawowej,
  • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
  • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  • współpracy z przedszkolami szkołami i placówkami w udzielaniu, organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym pomocy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno –terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć   rewalidacyjno- wychowawczych,
  • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (na pisemny wniosek dyrektora szkoły, placówki lub rodzica, rodziców),
  • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.


§ 12

 1. Poradnia wydaje opienie w sprawach okreslonych w odrębnych przepisach, moze wydawać opinie także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie określonym w przepisach.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba która składa wniosek, powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 4.  W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych, specjalistów  informując o tym osobę składająca wniosek. 
 5. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 13

     W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia w sprawach określonych w odrębnych przepisach-Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r,. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

     W Poradni działa powoływany przez dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju - w skrócie (ZWWR). Zadania zespołu regulują odrębne przepisy- Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PORADNI I ICH KOMPETENCJE

§14

     Organami poradni są:                                                                                    

 1. dyrektor                                                                                                    
 2. rada pedagogiczna

§15

     Dyrektor Poradni jest kierownikiem Poradni dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, odpowiada za całokształt pracy merytorycznej i administracyjno - gospodarczej placówki.

§ 16

   Dyrektor Poradni działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a do jego kompetencji należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,  
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, dla poratowaniazdrowia, okolicznościowych,
 • stwarzanie warunków do działania w Poradni wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze placówki.
 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej,
 • wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

    Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik pedagogiczny Poradni wyznaczonyprzez organ prowadzący.

§ 17

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni,
 4. dokonywania oceny pracy nauczycieli,
 5. realizowania zadań związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 18

     Dyrektor poradni we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy poradni;
 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej poradni;
 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: monitoruje pracę Poradni dotyczącą działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej poradni.
  • organizowanie szkoleń i narad,
  • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
  • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przezdyrektora poradni nadzoru pedaogicznego

§ 19

    Dyrektor placówki jest przewodniczącym rady pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

     Kompetencje Rady Pedagogicznej Poradni zawarte są w szczegółowym regulaminie.

§ 20

 1. O podjętych decyzjach w sprawach zaistniałych konfliktów powiadamia Dyrektor zainteresowane strony, bądź właściwe organa w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku.
 2. Sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni rozstrzyga Dyrektor, na wniosek złożony przez zainteresowane strony, jeśli stroną sporu jest Dyrektor, to sprawę rozstrzyga Zarząd Starostwa.
 3. Każdy z organów ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania  decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 4. Każdy z organów ma możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni poprzez możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat sytuacji konfliktowej, przedstawienia własnych argumentów i uzgodnienia stanowiska końcowego.

ROZDZIAŁ IV

PRACOWNICY PORADNI

§ 21

Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi:

 1. pracownikami pedagogicznymi są specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami.
 2.  pracownicy administracji i obsługi to: samodzielny referent, młodszy referent,  główny księgowy, pracownik gospodarczy, kierowca                                                          
 3. Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta

 Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni przez wolontariusza

                                                                        §22                                                                                                                                        

Liczbę pracowników Poradni ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym  Poradnię.

Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni określają odrębne przepisy.

§ 23

 1. Prawa i obowiązki pracowników Poradni określają odrębne przepisy.
 2. Do zadań specjalistów w zależności od pełnionych funkcji, należy m.in.:Pracownicy pedagogiczni realizują zadania również poza Poradnią, w środowisku dzieci  i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
  • prowadzenie badań dzieci zgłaszanych do Poradni, dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych, deficytów i zaburzeń rozwojowych,
  • kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno -pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
  • prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej, w tym socjoterapii, w stosunku do dzieci i młodzieży,
  • inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i innych placówkach, konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej w tym zakresie,
  • prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz mediacji dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,    
  • kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kształcenia i zawodu,
  • wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dziecka
 1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania również poza Poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym środowisku rodzinnym.
 2. Zadaniem lekarza jest uczestniczenie w zespołach orzekających Poradni i prowadzenie konsultacji lekarskiej w sprawach rozpatrywanych na zespołach.
 3. Zadaniem pracowników administracyjnych i pracownika obsługi jest wypełnianie swoich obowiązków zgodnie z zakresem czynności.
 4. Pracownicy Poradni mogą wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora w zakresie merytorycznie wykonywanej pracy.
 5. Przydziału obowiązków poszczególnym pracownikom poradni dokonuje dyrektor.
 6. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 24

    Pracownicy dydaktyczni dokonują diagnozy i terapii zgodnie z potrzebami klientów i środowiska - przy użyciu dostępnych w Polsce metod i testów – zgodnie ze swoim merytorycznym przygotowaniem i umiejętnościami. Mają także prawo do samodzielnego doboru tych metod i kształtowania swojego warsztatu, zgodnie ze stanem nauki w dziedzinie diagnostyki terapii i poradnictwa.


§ 25

    Pracownik pedagogiczny pracujący - w gabinetach poradni- bezpośrednio z dzieckiem/ uczniem odpowiada za jego bezpieczeństwo podczas zajęć.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PORADNI


§ 25

    Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

    Arkusz organizacyjny Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania Poradni i pracowników Poradni łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbą godzin zajęć przydzielonych i finansowanych przez organ prowadzący.

     W arkuszu organizacyjnym Poradni podaje się, w podziale na stopnie awansu  zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu  zawodowego, którzy będą mogli w danym roku przystąpić do postępowania  kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się termin złożenia przez  nauczycieli wniosków o podjęcie tych postepowań.

§ 26

    Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

    Czas pracy Poradni ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

    Dopuszcza się czasowe zamknięcie placówki w okresie ferii letnich na okres 10 dni roboczych, za zgodą organu prowadzącego oraz zmianę czasu pracy w okresie ferii  zimowych i letnich oraz świąt religijnych i państwowych.

§ 27

    Poradnia prowadzi:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
 • rejestr wydanych opinii oraz rejestr wydanych orzeczeń,
 • dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni
 • dokumentację, o której mowa w przepisach dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przez placówki publiczne.

     Dokumentacja, o której mowa powyżej, może być prowadzona także w formie elektronicznej.

     Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

     Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Uchwała nowelizująca - wymienia uchylane, zmienione lub uzupełnione przepisy i podaje nową treść tych przepisów.
 3. Jeśli zmian jest więcej niż 5 podejmuje się uchwałę o przyjęciu nowego statutu.                
 4. Statut jest dostępny w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnowie, Plac Zamkowy 2 oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej poradni.

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 04.09.2014r. ( uchwała nr 1/2014/2015)

Traci moc Statut PPPP z dnia 1 marca 2011 r.     

 

                                                        006

007

003

 

 

004

 

005